Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Human Resources

W dynamicznie zmieniającej się rynkowej rzeczywistości największym kapitałem każdej organizacji pozostają ludzie. To właśnie profesjonalni, zaangażowani i lojalni pracownicy są motorem napędzającym Twój biznes. Badanie satysfakcji pracowników pozwala na zdiagnozowanie sytuacji, wskazuje obszary problemowe, ujawnia tlące się konflikty, ostrzega przed odejściem wartościowych specjalistów. Równocześnie jest bardzo pożądanym kanałem komunikacji zwrotnej, za pomocą którego pracownicy mogą przekazać informacje na temat swojego ogólnego zadowolenia,  oczekiwań w stosunku do firmy, potrzeb szkoleniowych, kontaktów z przełożonymi czy możliwych usprawnień w działaniu organizacji. Bez rzetelnej diagnozy i porównania z innymi organizacjami wszystkie prowadzące do podniesienia satysfakcji pracowników działania, zarówno dotyczące wysokości wynagrodzenia, możliwości samorozwoju jak i estetyki lub „atmosfery” w pracy, są prowadzone „na ślepo” i mogą być nieskuteczne lub niepotrzebne. Najczęściej realizowanymi przeze mnie badaniami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi są:

Badanie satysfakcji pracowników – badanie pozwalające ocenić stopień zadowolenia i zaangażowania pracowników, występujące w organizacji czynniki motywujące i demotywujące, współpracę w zespołach, potrzeby szkoleniowe, a także wskazać obszary problemowe. Standaryzowany kwestionariusz wywiadu pozwala na porównanie i ocenę wyników na poziomie indywidualnym, zespołów/działów oraz w odniesieniu do innych obecnych na rynku organizacji. Prowadzone regularnie badania satysfakcji pracowników pozwalają odpowiednio wcześnie zdiagnozować i zapobiec negatywnym tendencjom mogącym prowadzić do braku motywacji, spadku wydajności lub odejść pracowników. Dodatkowo badania satysfakcji są niezastąpionym źródłem wiedzy dla menadżerów i szansą wyartykułowana swoich potrzeb i obaw przez pracowników.

Ocena 180º/360º – procedura pozwalająca w obiektywny i kompleksowy sposób ocenić predyspozycje i kompetencje pracownika.  W badaniu biorą udział wszystkie, mające kontakt z ocenianą osobą, grupy i jednostki, w tym podwładni, przełożeni, współpracownicy i klienci. W procesie oceny, poza opiniami wymienionych grup respondentów brana jest również pod uwagę samoocena badanego. Efektem oceny 180º/360º jest raport opisujący rzeczywiste możliwości, kwalifikacje i potencjał osoby poddanej ocenie. Badanie to jest doskonałym narzędziem pozwalającym skutecznie budować potencjał kadrowy i kompetencyjny organizacji oraz sprawnie zarządzać zespołami zadaniowymi.

Projekty dedykowane – bazując na bogatym doświadczeniu własnym i zespołu współpracowników podejmę się opracowania oraz realizacji badań uwzględniających specyficzne potrzeby i wymagania każdego z Klientów. W ramach projektów dedykowanych służę wsparciem zarówno na etapie merytorycznego opracowania badań, jak również ich technicznej realizacji w oparciu o infrastrukturę techniczną i specjalistów współpracujących z moją firmą.