Badania społeczne i ewaluacyjne

Zajmują bardzo ważne miejsce w działalności Socjoskopu. Wieloletnie doświadczenie, w tym na stanowisku dyrektora samorządowej instytucji badawczej, pozwala mi bardzo dobrze rozumieć szczególne wymagania i potrzeby Klientów sektora publicznego oraz sprawnie poruszać się w ramach obowiązujących procedur i przepisów, w tym m.in. Prawa Zamówień Publicznych. Doświadczenie w realizacji badań dla instytucji sektora finansów publicznych umożliwia mi sprawną i terminową realizację nawet bardzo dużych i złożonych projektów badawczych. W portfolio badań realizowanych przeze mnie na potrzeby Klientów sektora publicznego znajdują się między innymi:

Badania opinii publicznej – umożliwiają poznanie opinii społeczeństwa na temat ważnych kwestii politycznych, społecznych czy ekonomicznych. Niewątpliwie najbardziej znanymi i „widowiskowymi” badaniami opinii publicznej są ogólnopolskie sondaże przedwyborcze, jednak ten rodzaj badań można realizować również w skali województwa, powiatu, gminy lub miejscowości pytając mieszkańców o ocenę planowanych działań, kierunków rozwoju lub inne istotne dla lokalnej społeczności kwestie społeczne i gospodarcze. Badania opinii, poza informacją o aktualnych nastrojach mieszkańców, pomagają również ocenić efekty prowadzonych kampanii społecznych, ich skuteczność i stopień dotarcia do określonych grup odbiorców. Badania opinii publicznej są nieodzownym narzędziem umożliwiającym prowadzenie skutecznej polityki w oparciu o realne dane dotyczące opinii mieszkańców w najbardziej istotnych dla nich kwestiach.

Badania wizerunku instytucji publicznych – w tym badania jakości obsługi klienta są specyficznym produktem badawczym skierowanym do jednostek administracji publicznej. Tego rodzaju badania pozwalają zmierzyć stopień zaufania społecznego do instytucji, poznać wyrażane przez klientów opinie na jej temat, wskazać mocne i słabe strony jej działalności oraz zidentyfikować obszary wymagające interwencji. Badanie jakości funkcjonowania instytucji publicznych obejmuje zarówno opinie klientów jak również pracowników, co pozwala spojrzeć na funkcjonowanie instytucji w szerszej, umożliwiającej opracowanie usprawniających jej pracę wniosków i rekomendacji, perspektywie.

Badania rynku pracy i edukacji – obejmujące swą tematyką obecną sytuację oraz perspektywy rozwoju rynku pracy, analizę wielkości i przyczyn bezrobocia, monitoring zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, analizę oferty edukacyjnej w kontekście jej dopasowania do obecnych i przyszłych potrzeb pracodawców, losy absolwentów różnych typów uczelni oraz zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym, innowacyjnością i transferem wiedzy pomiędzy światem nauki i biznesu. Najczęstszymi odbiorcami tego rodzaju badań są publiczne służby zatrudnienia, samorządy, wyspecjalizowane agendy rządowe oraz szkoły i uczelnie.

Diagnoza problemów społecznych – jest to zazwyczaj rozbudowany, projekt badawczy, którego celem jest kompleksowy opis zjawisk i procesów społecznych. W zależności od potrzeb, projekt może mieć zasięg ogólnokrajowy, regionalny lub ograniczać się do różnie definiowanych społeczności lokalnych. W badaniach typu „Diagnoza…” szczegółowej analizie poddane zostają niekorzystne, z punktu widzenia życia społecznego, tendencje i zjawiska m.in. wykluczenie społeczne, nierówności w dostępie do dóbr i zasobów, bezrobocie, czy alkoholizm. Poza skatalogowaniem odkrytych niekorzystnych zjawisk badanie obejmuje również próbę wyjaśnienia mechanizmów ich powstawania oraz opis możliwych sposobów przeciwdziałania dostrzeżonym problemom społecznym. Rzetelnie przeprowadzona diagnoza problemów społecznych jest podstawą do podjęcia działań zaradczych i opracowania skutecznej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Badania ewaluacyjne – to najogólniej proces oceny efektów podjętych działań i interwencji z punktu widzenia przyjętych kryteriów. W praktyce są to najczęściej badania realizowane na zlecenie administracji, jednostek samorządowych, uczelni lub przedsiębiorstw bezpośrednio związane z oceną programów lub projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W wielowymiarowej ocenie projektów najczęściej stosowanymi kryteriami są trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość. W celu określenia zmiany przyjętych wskaźników monitorujących skuteczność podjętych działań realizuje się badania zarówno przed rozpoczęciem interwencji (ewaluacja ex-ante), jak i w trakcie jej trwania (ewaluacja mid-term) oraz po jej zakończeniu (ex-post). Badania ewaluacyjne pozwalają na określenie obiektywnych i wymiernych efektów podjętych działań interwencyjnych.