Badania marketingowe

Badania marketingowe to jeden z najczęściej realizowanych i najtrudniejszych do precyzyjnego zdefiniowania rodzajów badań. Najogólniej są to wszystkie projekty badawcze prowadzące do zwiększenia sprzedaży usług lub produktów. Badania marketingowe są niezbędnym elementem zarówno podejmowanych codziennie decyzji biznesowych jak i dalekosiężnych strategii. Systematycznie realizowane umożliwiają dostrzeżenie nieustannie zachodzących w otoczeniu firmy zmian, a zmienia się niemal wszystko – konsumenci i ich zachowania, rynek, technologie, produkty i usługi. Świat wokół przyspiesza i każda organizacja chcąca się rozwijać staje przed wyzwaniem: jak się do tych zmian przystosować i jak przewidzieć ich przyszły kierunek? Badania marketingowe pozwalają odpowiedzieć na te pytania i spojrzeć na rzeczywistość w sposób obiektywny i uporządkowany opierając podejmowane działania na solidnych podstawach. Ze względu na olbrzymie zróżnicowanie potrzeb Klientów oraz swój praktyczny wymiar badania marketingowe wymagają od badacza zarówno wiedzy, doskonałego warsztatu badawczego jak i kreatywności w poszukiwaniu skutecznych i ekonomicznych rozwiązań. Socjoskop dysponuje atutami we wszystkich tych obszarach indywidualnie traktując potrzeby każdego Klienta i entuzjastycznie podchodząc do nowych wyzwań. Najczęściej realizujemy projekty badawcze w następujących (dość arbitralnie wyznaczonych) obszarach:

Badania konsumenta – skupiają się przede wszystkim na dokładnym poznaniu i zrozumieniu konsumenta – jego potrzeb, oczekiwań, zwyczajów, strategii zakupowych, motywów podejmowanych decyzji, lojalności wobec marek i produktów ale również stylu życia, obaw i aspiracji. Odpowiedzią na tak rozległy obszar badawczy są metodologie wykorzystujące synergię podejścia ilościowego i jakościowego. Wykorzystanie jakościowych metod badawczych z pogranicza psychologii i socjologii pozwala na dogłębne zrozumienie zachowań konsumenta i kierujących nimi motywów, zarówno uświadomionych jak i tych nieświadomych. Dzięki metodom ilościowym możliwe staje się uogólnienie wyników badania na całą populację i oszacowanie potencjału rynku. Do najpopularniejszych w portfolio Socjoskopu należą badania satysfakcji klienta – projekty dostarczające informacji na temat potrzeb i opinii o produktach. W badaniach satysfakcji posługujemy się zarówno sprawdzonymi, pozwalającymi spojrzeć na firmę w szerszej perspektywie, wskaźnikami m.in. Customer Satisfaction Index i Net Promoter Score jak również autorskimi metodami uwzględniającymi specyficzne potrzeby Klienta. Niezwykle popularne, ze względu na swoją użyteczność, są również badania segmentacyjne, których celem jest wyodrębnienie możliwie homogenicznych grup odbiorców, a następnie określenie popytu w poszczególnych segmentach. Dobrze przeprowadzona segmentacja jest podstawą do określenia optymalnych ze względu na odbiorców cech produktu, kanałów dystrybucji i komunikacji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Badania produktu i marki – to bardzo szeroki obszar badań obejmujący zarówno produkt i jego cechy jak i wyobrażenia o nim, emocje i skojarzenia oraz postrzeganie go w perspektywie rynku. Badania produktu obejmują tak różnorodne zagadnienia jak koncept produktu, postrzeganie jego atrybutów, atrakcyjności i użyteczności oraz opakowania, wskazanie cech mających największy wpływ na decyzje o jego zakupie czy akceptowalnej dla poszczególnych grup klientów cenie. W poszukiwaniu odpoawiedzi na te pytania wykorzystujemy zarówno jakościowe jak i ilościowe metody badawcze, m.in. testy konsumenckie, testy opakowań, badania elastyczności cenowej i preferencji zakupowych. W poszukiwaniach optymalnej ceny posługujemy się sprawdzonymi metodami i wskaźnikami m.in. Price Sensitivity Meter, Direct Price Acceptance lub Brand-Price Trade Off, zaś w badaniach preferencji stosujemy skale wielowymiarowe (MDS), analizę wieloczynnikową (conjoint) i modele preferencji. Badania marki dotyczą skojarzeń, wizerunku, wartości i postaw z nią związanych. Do najczęściej badanych obszarów należy świadomość, wizerunek oraz lojalność klientów wobec marki. Regularne prowadzone badania marki pozwalają na monitorowanie jej pozycji rynkowej oraz siły poprzez budowanie trwałych relacji z klientami. W ramach badania marki stosujemy mix metod jakościowych i ilościowych. Realizujemy również bardziej kompleksowe projekty badawcze obejmujące analizy konkurencji i analizy rynku.

Badania komunikacji marketingowej – oferta Socjoskopu obejmuje badania wszystkich etapów i kanałów wykorzystywanych w komunikacji marketingowej. Interesuje nas zarówno przekaz reklamowy w mediach tradycyjnych i social media, akcje promocyjne i PR – owe jak i inne, niestandardowe formy komunikacji. W ramach testowania koncepcji reklamy ocenie możemy poddać zarówno idee zawarte w przekazie reklamowym jak również odbiór i ocenę reklamy przez jej adresatów. Określimy zasięg i skuteczność zrealizowanych kampanii reklamowych oraz pomożemy znaleźć optymalne, do założonych celów, kanały komunikacji.